Slovenská asociácia kondičných trénerov

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 2/2022

Termín školenia: 

  • všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa - 9.-11.9.2022*

Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Začiatok školenia, skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva športu budú 9.9.2022 od 17,00-20,00 hod. Orientačný rozsah školenia 10-11.9 od 8,00 - 16,00 hod. Test z odprednášaného učiva budete písať v úvode špeciálnej časti. 

  • špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa - 23.-25.9.2022*

Táto časť školenia sa bude realizovať prezenčnou formou na KTVŠ FF UMB. Predpokladaný začiatok školenia je 23.9. o 8,00 hod.

 Prihlasujete sa prihlasovacím formulárom  

Termín posledného prihlásenia je stanovený do 5.9.2022. (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 3.9.2022)  Prihlásenie je záväzné uhradením poplatku.

* v prípade nízkeho počtu záujemcov si vyhraďujeme kurz zrušiť v tom prípade poplatok vraciame alebo po dohode presúvame na ďalší termím.


 Cena kurzu je 290 Eur (cena spolu za všeobecnú a špeciálnu časť)
V prípade, že máte  už absolvovanú všeobecnú časť na akreditovanom pracovisku (FTVŠ UK Bratislava, FS PU v Prešove alebo u nás), či máte ukončené min Bc. vzdelanie v telovýchovnom študijnom odbore sa Vám zníži poplatok o 60 Eur. Uvedené doklady si od Vás vyžiadame. Uvedenú skutočnosť uveďte v prihlasovacom formulári. Zároveň sken potrebných dokladov pošlite na mail: tvc.ktvs@umb.sk

Systém, rozsah a štruktúra vzdelávania Kondičný tréner 1 kv. stupňa.  Opis špecialiálnej časti nájdete v prílohe na tejto stránke.

V prípade záujmu o štúdium na KTVŠ FF UMB v Bc. TvTre - špecializácia Kondičný tréner uchádzač k prihláške priloží prehlásenie že sa zúčastní uvedeného kurzu. Po jeho úspešnom absolvovaní mu bude vystavené potvrdenie k prihláške a po úspešnej maturite bude vystavené aj osvedčenie KT 1 kv. stupňa. 

Až po úhrade poplatku je prihláška akceptovaná a môžeme Vám poslať podrobnosti a študijné materiály (2 týždne pred konaním školenia).
 
Platby uhrádzajte na účet: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica účet je vedený v rámci TVC KTVŠ FF UMB 
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu
 
Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Termín uzavretia prihlasovania a úhrad je uvedený pri termínoch školení.  Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 
  

Absolvent akreditovaného vzdelávania  obdrží po úspešnom absolvovaní osvedčenie v slovenskom jazyku (na požiadanie aj v anglickom jazyku). Osvedčenia vydáva KTVŠ FF UMB Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy. Absolvent po úspešnom ukončení má možnosť stať sa členom SAKTu na príslušné obdobie kalendárneho roku. Na základe členstva vieme vykonať potom zápis do Informačného systému športu. 
 

 Informácie o školení:
 
Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa má rozsah min. 60 hodín (2 víkendy). Každý z blokov (všeobecný aj špeciálny) je ukončený skúškou. Obsah všeobecnej časti je na základe požiadaviek akreditácie zameraný na poznatky z anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie atď. (K tejto časti školenia dostanú frekventanti  skriptá v elektronickej podobe + prezentácie). Po absolvovaní všeobecnej časti sa píše test.
Obsah školenia špeciálnej časti je zameraný na rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia), kde by si mal absolvent osvojiť základné teoretické poznatky o tvorbe tréningových programov, ako i o samotnej realizácií jednotlivých cvičení. Na základe toho by mal byť schopný pracovať ako kondičný tréner pri vrcholových športovcoch, ako i vo fitnescentrách. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  prezentácie v elektronickej podobe + prezentácie) 
 
Po úspešnom ukončení školenia získava absolvent medzinárodne uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, na základe čoho sa uplatnili naši absolventi ako tréneri pri hokejovej, či futbalovej reprezentácii, rovnako úspešne sa presadili ako kondiční tréneri aj v KHL, futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej lige, ale aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Kazachstan, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Česká republika, Čína, Malajzia, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Írsko, Holandsko atď.).

Miesto konania školenia je  v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) môžete si ich rezervovať na Tajovského 40 Banská Bystrica, hneď vedľa školiacich priestorov.

Kontakt na vedúcu študentského domova 1,3:pani Ing. Katarína Orlíčková 048/4467619