Slovenská asociácia kondičných trénerov

Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch

V spolupráci s IPV Žilina a našou školiteľkou prof. PaedDr. Ľudmilou Jančokovou,PhD.  Vám prinášame publikáciu Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch.

Publikácia prináša so sebou množstvo zaujímavých informácií pre odbornú ako aj laickú verejnosť. Prináša so sebou systém na seba priamo aj nepriamo nadväzujúcich základných pojmov, týkajúce sa fyziológie človeka a fyziológie telesných cvičení. Štruktúra pojmov je vo svojej podstate elementárna na strane jednej, avšak konštruktívna na strane druhej, čím sa dotvára celkový a skutočný charakter predkladanej publikácie.

Popis

Publikáciu tvorí 210 frekventovaných pojmov od A po Z, doplnených o 150 väčšinou farebných a zaujímavých obrázkov. Výber pojmov je orientovaný tak, aby zachytil  podstatné oblasti fyziológie vo vedách o športe, využiteľné v širšej praxi spoločenského života. Pojmy majú charakter prehľadový a informačný. Text nie je určený na súvislé čítanie. Abecedne zoradené pojmy umožňujú rýchlu orientáciu v hľadaní informácií. Pri výklade pojmov sa uprednostnil jeho primárny význam pred alternatívnym. Použitý symbol v podobe šípky ,,→“ čitateľa informuje o jeho umiestnení v abecedne zostavenom slovníku pojmov a poskytuje tak ďalšie doplňujúce informácie, čím prispieva  ku komplexnému pochopeniu konkrétnej  fyziologickej funkcie.

Cena: 14 Eur + poštovné 3 Eur (členovia SAKT-u 13 Eur+ poštovné 3 Eura) pre územie Slovenska

Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk