Slovenská asociácia kondičných trénerov

Kyslík, krv a šport 2023

Kyslík, krv a šport 2023

Martin Pupiš – Zuzana Pupišová a kolektív

Vedecký recenzovaný zborník vydaný za podpory GÚ

VEGA 1/0707/22 Špecifiká variability hematologických ukazovateľov sledovaných

v biologickom pase športovca

VEGA 1/0547/22 Využitie hypoxie a hyperoxie v športovej príprave