Slovenská asociácia kondičných trénerov

  • akreditácia Aerobik
    akreditácia Aerobik
  • akreditacia SAKT
    akreditacia SAKT

O SAKT

 

Slovenská asociácia kondičných trénerov (ďalej len „SAKT“) vznikla v roku 2008. V roku 2010 získala ako prvá organizácia v Slovenskej republike akreditáciu (a teda právo školiť) pre trénerské kvalifikácie Kondičného trénera  1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V roku 2012 sme získali aj akreditáciu na  Trénera aerobiku  1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V roku 2015 SAKT sme opätovne získali akreditáciu na Kondičného trénera 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

Platnosť akreditácie skončila v auguste 2020.

SAKT v rámci vzdelávacích aktivít spolupracuje s KTVŠ FF UMB


Vízia a poslanie SAKT:

Hlavnou úlohou SAKT je vzdelávať budúcich kondičných trénerov, organizovať odborné a vedecké podujatia z problematiky kondičného tréningu  a v neposlednom rade združovať kondičných trénerov. Svojimi aktivitami podporujeme výskum v problematike športu, vzdelávame a informujeme našich členov v problematike športu, vedieme register odborníkov v športe. Organizujeme športové podujatia pre študentov a verejnosť s cielom osvety formou športu a podpory prevencie civilizačných ochorení. Členmi SAKT sa stali nielen úspešní absolventi  školení, ale aj tréneri s najvyššími kvalifikáciami (ktoré je možné získať len univerzitným štúdiom – 4. a 5. kvalifikačný stupeň), teda absolventi Bratislavskej FTVŠ UK a Banskobystrickej KTVŠ FF UMB.


 Podľa platnej legislatívy umožňujeme členom nášho združenia aj registráciu v Registri odborníkov v športe