Slovenská asociácia kondičných trénerov

  • akreditácia Aerobik
    akreditácia Aerobik
  • akreditacia SAKT
    akreditacia SAKT

O SAKT

 

Slovenská asociácia kondičných trénerov (ďalej len „SAKT“) vznikla v roku 2008. V roku 2010 získala ako prvá organizácia v Slovenskej republike akreditáciu (a teda právo školiť) pre trénerské kvalifikácie Kondičného trénera  1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V roku 2015 SAKT sme opätovne získali akreditáciu na Kondičného trénera 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V roku 2012 sme získali aj akreditáciu na  Trénera aerobiku  1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa.


 

Poslanie SAKT:

Hlavnou úlohou SAKT je školiť budúcich kondičných trénerov, organizovať odborné a vedecké podujatia z problematiky kondičného tréningu  a v neposlednom rade združovať kondičných trénerov. Svojimi aktivitami podporujeme výskum v problematike športu, vzdelávame a informujeme našich členov v problematike športu, vedieme register odborníkov v športe. Organizujeme športové podujatia pre študentov a verejnosť s cielom osvety formou športu a podpory prevencie civilizačných ochorení. Členmi SAKT sa stali nielen úspešní absolventi  školení, ale aj tréneri s najvyššími kvalifikáciami (ktoré je možné získať len univerzitným štúdiom – 4. a 5. kvalifikačný stupeň), teda absolventi bratislavskej FTVŠ UK a banskobystrickej KTVŠ FF UMB.


 Akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z. z. (ďalej len „zákon"), podľa § 4 písm. i) rozhoduje a vydáva potvrdenia o akreditácii právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.


Podľa nového zákona o športe vedieme na našej webovej stránke aj zoznam odborníkov v športe ktorí sú členmi našej asociácie pre aktuálny rok


 

Členstvo v SAKT

Členský poplatok na kalendárny rok 2016 v SAKT je 10 €.
Členovia SAKT majú bezplatnú účasť, alebo zvýhodnenú na podujatiach a seminároch organizovaných SAKT. Viac v kolonke členstvo SAKT.

Spolupracujeme:

Slovenská asociácia kondičných trénerov spolupracuje s týmito subjektami: