Slovenská asociácia kondičných trénerov

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

garantka  SAKT pre trénerstvo Aerobiku

e-mail: julia.palovicova@umb.sk


pôsobí: na mieste odbornej asistentky, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť:  rytmická gymnastika a tance, ľudové tance, tanec, aerobic, rekreačná TV a šport,

špecializácia: aerobik

trénerská prax: aerobik, rytmická gymnastika