Slovenská asociácia kondičných trénerov

Workshop- škola drepu 19.4.2013

Workshop (drep) prednáša MGR. GABRIEL BUZGÓ, PHD.

 čas realizácie workshopu:  13,00- 17,00hod.  (15 ludi) 

ŠKOLA DREPU

OSNOVA PREDNÁŠKY

-teoretická časť-

● Východiskové informácie z „kineziológie dolných končatín - drepu“
● Zdravotné aspekty vykonávania drepu
● Drep ako prostriedok stabilizácie
● Drep ako prostriedok rozvoja silových schopností
(osobitosti produkcie sily a výkonu)
● Drep ako povinná súčasť kondičnej prípravy
● Porovnávanie základný variantov drepu
(polodrep vs. hlboký drep ; drepy vpredu vs. drepy vzadu)
● Doplňujúce výsledky vedeckých publikácií, prebiehajúce výskumy
● Didaktika nácviku a zdokonaľovania drepu
(„DESATORO„  ŠKOLY   DREPU)

-praktická časť-

ŠKOLA DREPU“


● Nácvik a zdokonaľovanie drepu
 - drep s vlastným telom s odľahčením a dopomocou,
 - drep s vlastným telom,
 - variácie drepov s vlastným telom v sťažených podmienkach,
 - drep s náčiním v zľahčených podmienkach, s dopomocou,
 - drep s voľnou „olympijskou“  činkou - drep s doplnkovou záťažou.
● Hodnotenie techniky prevedenia - najčastejšie chyby a ich korekcia
● Dopomoc pri cvičení
● Kombinácie tréningových prostriedkov v kondičnej príprave
Ako vychovať na drepoch závislého klienta?


MGR. GABRIEL BUZGÓ, PHD.
 V súčasnosti pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, ako odborný asistent. Zabezpečuje vyučovanie predmetov Základy prvej pomoci (PP) Vzpieranie (PVP) a Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - vzpieranie (VP). Po prerušení aktívnej športovej kariéry (5 rokov evidovaný v juniorskej reprezentácii SR) absolvoval vysokoškolské štúdium (Mgr.) v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo so špecializáciou vzpieranie na FTVŠ UK v Bratislave. Získal najvyšší stupeň trénerskej kvalifikácie vo vzpieraní. V roku 2009 úspešne ukončil postgraduálne štúdium (PhD.) v odbore športová kinantropológia. Má evidovaných 10 participácií na riešení vedeckých grantov a 27 registrovaných publikácií. V roku 2012 absolvoval diaľkovú formu odborného pomaturitného štúdia v odbore „Zdravotnícky záchranár“. V rámci svojej odbornej a pedagogickej činnosti pôsobil ako lektor školenia trénerov 1. až 3. stupňa a ako lektor školenia trénerov vzpierania 1. až 3. stupňa. V Slovenskom zväze vzpierania je garantom vzdelávania trénerov vzpierania. Ako predseda Trénersko-metodickej komisie SZV (pozícia zastávaná od roku 2009) bol iniciátorom projektov „Letná akadémia vzpierania“, „Identifikácia talentov vo vzpieraní“.
 Bol členom organizačného tímu:
  Medzinárodného seminára trénerov vzpierania 2010 (projekt IWF a SZV)
„Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov“
 Medzinárodného seminára trénerov vzpierania 2011 (projekt IWF a SZV)
„Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície - uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave“
  Medzinárodného seminára trénerov vzpierania 2012 (projekt IWF a SZV)
„Performance-enhancing substances in sport and exercise - medicine and science in the fight against doping in sport”.
 V roku 2010 bol členom organizačného tímu 7th International Conference on Strength Training. V roku 2012 prednášal ako pozvaný prednášajúci na Seminári a školení trénerov SCM 2012 v Prahe (projekt ČSV). Trénerskú činnosť vyvíja už od roku 2002. Pôsobil ako tréner Centra talentovanej mládeže, ako asistent trénera na Letnej škole vzpierania (2004, 2005, 2006). Od roku 2012 vedie tréningy vzpieračských techník v Red Royal Crossfit team v Bratislave. Momentálne pracuje na projekte „Škola drepu“ a na metodickom materiáli zameranom na uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave.