Slovenská asociácia kondičných trénerov

Medzinárodná vedecká konferencia KONDIČNÝ TRÉNING V ROKU 2011

Medzinárodná vedecká konferencia „Kondičný tréning v roku 2011"
Kondičný tréning si v posledných rokoch našiel svoje miesto vo vrcholovom, výkonnostnom, ako aj rekreačnom športe. Dlhé obdobie sa naša spoločnosť pozerala na kondičných trénerov ako na akýsi výmysel západnej kultúry. Dnes už nachádzajú kondiční tréneri uplatnenie vo väčšine oblastí športu aj u nás. Kondičný tréner je chápaný ako tréner, ktorý sa stará o všeobecnú kondičnú prípravu športovcov, rovnako možno do tejto kategórie zaradiť osobných trénerov v posilňovni, či trénerov, ktorí v súčinnosti s fyzioterapeutom zapracuvávajú ľudí do bežných pohybových činností po úrazoch, či operáciách. Úloha kondičného trénera je nenahraditeľná najmä z pohľadu optimálneho rozvoja pohybových schopností. Mnoho trénerov má pocit, že má schopnosť pokrývať všetky zložky športovej prípravy. Realita však ukazuje, že len tréneri (špecialisti), ktorí si prizývajú k spolupráci aj iných odborníkov (vrátene kondičných trénerov) môžu byť úspešní. Samozrejme, oblasť kondičného tréningu je dynamicky sa rozvíjajúca súčasť športu, ktorá sa nemôže zaobísť bez pokrytia najnovších poznatkov vedy. Na základe potreby výmeny poznatkov z oblasti kondičného tréningu Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov zorganizovala v prvý októbrový piatok medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kondičný tréning v roku 2011". V priebehu šesťhodinového rokovania boli odprezentované a prediskutované výskumy autorov z problematiky kondičného tréningu. V pléne sa v priebehu dňa vystriedalo viac ako 80 poslucháčov a diskutujúcich, ktorí svojimi postrehmi obohatili konferenciu. Organizačný výbor konferencie pripravil recenzovaný konferenčný zborník, v ktorom sa nachádzajú príspevky autorov z deviatich univerzít zo štyroch krajín (Slovensko, Srbsko, Macedónsko, Česko). Konferencia zaznamenala pozitívny ohlas nielen u poslucháčov, ale aj u prednášajúcich a tak veríme, že tento (prvý) ročník medzinárodnej konferencie „Kondičný tréning v roku 2011" bol len začiatkom novej tradície. Tešíme sa na Vás v roku 2012!!!

 

PaedDr. Martin Pupiš, PhD.